AANPASSING VOOR FUTUREPROOF AREI

Het AREI is in voege sinds 1981 en vormt sindsdien dé leidraad voor elke elektricien. Maar techniek staat niet stil en de reglementering moet daar steeds aan aangepast worden. Op de duur maken al die aan­pas­singen en bijvoegingen evenwel het geheel onover­zichtelijk. Daarom wordt het AREI nu grondig aangepast.

WAAROM?


De aangehaalde reden in de aanhef is evenwel niet de enige reden waarom het AREI aangepast wordt. Vanuit Europa wordt ook steeds meer gepleit om de wetgeving meer richting eenvormigheid met de structuur volgens de norm IEC 60364 te sturen. Het oude AREI was opgebouwd met de bekende artikelnummering. Iedereen wist meteen waar het over ging als het gevreesde art. 104 ter sprake komt, dus dat wordt even aan­passen. In het nieuwe AREI is die op­bouw vol­ledig weg en wordt er gesproken over hoofdstukken, paragrafen, afdelingen en onder­afdelingen. Om de overgang vlot te laten verlopen, worden concordantietabellen ter beschikking gesteld. Daarin vindt u alle artikels uit het oude AREI en hun overeenkomstige indeling in het nieuwe AREI. U kunt ze raadplegen via https://economie.fgov.be/nl/publicaties/algemeen-reglement-op-de. Verder is het reglement ook sterk uitgebreid, om zo de nodige ruimte te geven aan tech­nische evoluties en om bepaalde bestaande grijze zones verder te verduidelijken. Dat moet ons meer rechtszekerheid bieden.

WANNEER?


Het nieuwe AREI is sinds eind oktober bekrachtigd door een Koninklijk Besluit van de FOD Economie. Dat betekent evenwel niet dat de aangepaste regels nu al meteen in de praktijk gebruikt moeten worden. Na de bekrachtiging duurt het nog 8 maand voor het AREI ook effectief in voege is, dat wordt dus pas vanaf 1 juni 2020 het geval. Let dus op met offertes voor projecten die na die tijd uitgevoerd worden!

HOE IS HET OPGEBOUWD?


De 300 pagina’s van het oude AREI werden omgeturnd in liefst 700 pagina’s. Dat heeft ook repercussies op de uitgave in boekvorm: er wordt van 1 boek overgeschakeld naar 3 boeken met de volgende opdeling:

 

Boek 1: ‘Installaties op laagspanning en op zeer lage spanning’
Boek 2: ‘Installaties op hoogspanning’
Boek 3: ‘Installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie’


In die boeken komen in totaal 9 delen:
1. Algemene voorschriften voor het elektrisch materieel en de elektrische installaties 
2. Begrippen en definities
3. Bepaling van de algemene kenmerken van elektrische installaties
4. Beschermingsmaatregelen
5. Keuze en gebruik van het materieel
6. Controles van installaties
7. Bepalingen voor bijzondere installaties en ruimten
8. Bijzondere voorschriften met betrekking tot bestaande elektrische installaties
9. Algemene voorschriften door personen na te leven

WAT ZIJN DE GEVOLGEN?


De impact van het nieuwe AREI zullen we ongetwijfeld voelen. De sprong van één boek van 300 naar 3 boeken van in totaal 700 pagina’s betekent extra regels en uitgediepte voorschriften, daar moeten we geen tekening bij maken. Daartegenover staat dat het werken volgens meer afgelijnde regels net méér rechtszekerheid geeft, want er komt minder ruimte voor discussie. Daarnaast zullen de regels ook minder strikt werkende bedrijven uit de markt houden of duwen.

 

 

Bron voor dit artikel: Elektricien Magazine

Aanpassing voor futureproof AREI

Duidelijker maar met gemiste kansen